Spring til indhold

Indenrigspolitik

FAE er politisk stabilt. Landets føderale struktur betyder, at den politiske magt ikke er koncentreret i en meget snæver kreds. Der eksisterer syv løst definerede ”magtcentre”, hvor de herskende familier og forretningsmænd står stærkt uden at dominere totalt.

FAE er ikke et demokrati. The Federal Supreme Council, der består af herskerne i de syv emirater er det øverste statsorgan. I dette samfund, der oprindelig havde en ganske lille indfødt befolkning, har klanen og familien traditionelt været de bærende sociale enheder. Klanens leder har gennem omfattende konsultationer skabt konsensus.  Hans dør stod altid åben for ethvert medlem af klanen. Men i takt med FAEs enorme udvikling og den hastigt voksende befolkning er disse traditionelle mekanismer blevet stadigt mere anakronistiske.


Der findes ikke en egentligt lovgivende forsamling eller parlament i FAE. Men der er etableret et rådgivende organ, The Federal National Council (FNC). FNC kan rådgive regeringen og fremlægge ændringsforslag, men er afskåret fra at fremlægge lovforslag. Det kan ikke nedlægge veto. I de senere år har FNC dog sat sine fingeraftryk på ca. 30 % af alle lovforslag.

Halvdelen af FNC’s medlemmer udpeges af de syv herskere, resten vælges nu ved direkte valg. Antallet af stemmeberettigede er steget markant og udgør nu 30 % af personligt myndige borgere.  Regeringen har signaleret, at der ved næste valg vil blive indført almindelig stemmeret.

De herskende familier i de enkelte emirater er generelt afholdte, og der eksisterer ikke nogen organiseret politisk opposition. Dette hænger bl.a. sammen med, at landet har oplevet en eksplosiv velstandsfremgang i løbet af to generationer. I et land, hvor velstand og velfærd er høj og kraftigt stigende, og hvor der ikke findes indkomstskatter, er den politiske ledelse ofte ganske populær.

FAE har praktisk taget ikke været direkte berørt af Det Arabiske Forår, hvilket primært skyldes at regeringen har ”leveret varen” i form af høj levestandard, et finmasket socialt sikkerhedsnet og en ganske betydelig frihed. UAE befinder sig i lighed med Danmark i den højeste kategori på UNDP’s Human Development Index. FAEs ledelse har ikke desto mindre taget en række økonomiske, politiske og sociale skridt med henblik på at forebygge, at Foråret breder sig hertil.

En af regeringens største indenrigspolitiske udfordringer er, at udlændinge udgør et klart flertal af den samlede befolkning (knap 90 %) og et endnu større flertal af arbejdsstyrken. En del emiratiske borgere føler, at udlændinge har en for dominerende stilling i samfundet og på arbejdsmarkedet. Den officielle befolkningsstatistik er derfor ikke nødvendigvis pålidelig, og resultaterne af folketællinger er fortrolige.

I det føderale magtapparatur er de enkelte emiraters indflydelse baseret på deres økonomiske og politiske betydning med en klar overvægt til Abu Dhabi.

FAE er en ung føderation, som har vist sig livskraftig. Trods latente rivaliseringer og visse historisk bestemte spændinger mellem de syv semi-autonome emirater, har de herskende familier altid erkendt, at de ville stå meget svagt hvis føderationen gik i opløsning. Risikoen for saudisk eller iransk dominans ville være betydelig.

De enkelte emirater erkender med andre ord deres gensidige afhængighed. Abu Dhabis dominans skyldes, at dette emirat, takket være sine enorme olierigdomme yder det største økonomiske og forsvarsmæssige bidrag til føderationen. De øvrige emirater giver på den anden side føderationen en stærkere demografisk og geografisk sammenhængskraft og en strategisk dybde, som er essentiel for FAEs eksistens.
 
Siden Dubai-herskeren Sheikh Mohammed blev udnævnt som premierminister har han arbejdet på yderligere at befæste landets enhed, bl.a. gennem et tættere forhold mellem Abu Dhabi og Dubai og ved at mobilisere befolkningen omkring føderale kerneopgaver som uddannelse og sundhed.

Der opretholdes en balance mellem føderationens magtbeføjelser og de enkelte emiraters autonomi. De enkelte emirater er ansvarlige for bl.a. den civile flytrafik, oliesektoren, den interne sikkerhed, økonomi og investeringer.
 
FAE er i dag et af de mest tolerante og frisindede samfund i Mellemøsten. Der er en udpræget religionsfrihed. De mange gæstearbejdere har udstrakt mulighed for at praktisere deres religion i kirker, templer osv. De mange fastboende udlændinge og det store antal turister oplever også et samfund, der, når det gælder påklædning og almindelig adfærd, er væsentligt mere liberalt end nabolandene.

Man kunne forledes til at tro, at det åbne, liberale og frisindede UAE måtte være et fristende mål for radikale terrorister. Men de kendte terroristgrupper nyder ikke væsentligt moralsk eller økonomisk opbakning i den emiratiske befolkning og terrornetværk har vanskeligt ved at slå rødder i landet. UAE deltager aktivt i den internationale terrorbekæmpelse og har ved flere lejligheder arresteret mistænkte terrorister, som søgte at bruge FAE som transitland.

Blandt de gæstearbejdere, der arbejder under ringe arbejdsforhold, eksisterer der en vis frustration, der kunne blive en kilde til ustabilitet. Der har da også for et par år siden været arbejdsnedlæggelser blandt bygningsarbejdere i Dubai. Deres vilkår er blevet forbedret noget og myndighederne har forbedret deres retsstilling.